Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidsinstituut Baïne en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

Verplichtingen van het schoonheidsinstituut:

Het schoonheidsinstituut staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van degelijke materialen en producten.

Het schoonheidsinstituut zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

Het schoonheidsinstituut zal de klant informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Het schoonheidsinstituut zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren te kunnen uitvoeren.

Het schoonheidsinstituut voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

Verplichtingen van de klant:

De klant dient alle gegevens aan het schoonheidsinstituut te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

De klant dient vooraf aan het sluiten van een overeenkomst de schoonheidsspecialisten op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

Betaling:

Prijzen van alle behandelingen en producten zijn zichtbaar vermeld op de website en in het instituut.

Alle vermelde prijzen zijn incl. btw.

Aanbiedingen of acties zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na de behandeling of aankoop de betaling te voldoen. Onder betaling valt het contant betalen of het overschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van schoonheidsinstituut Baïne op het tijdstip van aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

Annuleringsvoorwaarden:

De klant dient bij verhindering de afspraak zo snel mogelijk te annuleren, liefst 24u vooraf aan de afspraak.

Wanneer de klant de afspraak niet 24u op voorhand annuleert, mag schoonheidsinstituut Baïne het volledige bedrag van de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Wanneer de klant meer dan 15 min te laat komt wordt de afspraak ingekort of geannuleerd. Bij annulatie door te laat komen mag het schoonheidsinstituut het volledige bedrag van de behandeling in rekening brengen bij de klant.

In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1,5.2 en 5.3 te houden.

Garantievoorwaarden:

Wij bieden de klanten 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.

Deze garantie geldt niet:

  • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door onze schoonheidsspecialisten zijn aanbevolen
  • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd
  • De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidsinstituut heeft gebruikt
  • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt

Klachtenafhandeling:

Heeft de klant een klacht over een behandeling of product, dan dient deze schriftelijk per e-mail of via telefoon gemeld worden en dit binnen de 5 werkdagen na ontdekking.

Schoonheidsinstituut Baïne moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

Is een klacht gegrond, dan doen wij de behandeling opnieuw. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

Komen wij van schoonheidsinstituut Baïne en de klant niet tot een overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

Beschadiging en diefstal:

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidsinstituut beschadigt, dan hebben wij het recht om een schadevergoeding te eisen.

Diefstal wordt altijd direct bij de politie gemeld.

Behoorlijk gedrag:

De klant dient zich in het schoonheidsinstituut te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen.

Wanneer de klant na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de klant zonder reden de toegang tot het schoonheidsinstituut te weigeren.

Recht:

Op elke overeenkomst tussen schoonheidsinstituut Baïne en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandstalige tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.